Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avlidne drängen Olof Svensson, Ramsele 1807

Anmäldes att drängen Olof Svensson i Nyland nu mera genom döden avgått, inlämnades angående hans förklarade yttersta vädjan ett så lydande testamentariskt intygande:

”På kallelse utåt drängen Olof Swensson i Nyland, at meddela honom den Hel. Nattwarden, hörde jag tillika med en annan underteknad, som wid samma tillfälle war närwarande, honom Olof Swensson af fri wilja med fullkomlig sinnesstyrka och redighet förklara, at dess husbonde Erick Danielsson i Nyland, skall om den Högste kallade honom ifrån werlden, få och bekomma all den lösa egendom, ware sig penningar, kläder eller annat, som efter honom wara må, såsom ersättning dels för den sorgfälliga skötsel han njutit under sin sjukdom, dels ock för dess beswär och kostnad wid dess begrafning.

At så wärkeligen wara ordinerat, kunna wi Edeligen bestyrka Ramsele d. 30 Aug. 1806, Daniel Harlin, adj. o. Extra predik. med sigill. Jon Persson i Elfros i Dalarne och Wike by.”

Resolverades:

Att avlidne Olof Svenssons närmsta arvingar bör genom bevisad avskrift behörigen del av ovan erhållna intagna testamentariska intygande, vilka några deras kläder, däremot inom natt och år därefter i laga ordning anmäla om de finner sig så befogade.

Ramsele tingslag den 9 januari 1807, § 4.

Ramsele tingslags häradsrätt (Y) AIa:11 (1807-1808) Bild 80 / sid 4.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com