Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Barnmorskan Margareta Norman, Oviken 1824

Vid sockenstämma i Hackås sockenstuga den 21 september 1823, diskuterades med såväl hemmansägare, såväl som torpare, för att avge sina yttranden angående regleringen av den lön på 100 Riksdaler Riksgäld som blivit anslagen till antagna barnmorskan.

Och Hackås hemmansägare ingick i förbindelse att i delta i lönen med en fjärdedel eller 25 Riksdaler Rgl., vilken summa skulle fördelas efter rök och utgå likväl med förbehåll att de så kallade nybyggare eller åbor i Sandnäset, Nybodarna, Svartnäset och Finsvedskalle, såsom längre avlägsnare för varje rök erlägga hälften.

Därjämte förband sig torparna att till anskaffande av de för barnmorskan nödiga instrument m.m., varje torpare, undantagen de fältjägare som inte hade eget torp, skulle erlägga en avgift av 8 skillingar Banco årligen.

Och vid nästa sockenstämma 5 oktober godkändes protokollet men likväl gjordes den anmärkning, att ”i händelse Oviken och Myssjö Socknebor ej vilja ingå i förbindelse att deltaga i ofvannämnde Barnmorskelön, icke heller Hackås Socken då ville deruti ingå.

Och emedan Socknemännen sade sig hafva hört att Ovikens Socken afsagt sig denna förbindelse, så ville ingen ännu underskrifva detta protocoll. P. Nordenson, S. Minist. Adjunct.”

I anledning av Konungens Befallningshavandes givna resolution den 12 april 1824 av kyrkoherdens Edvall ansökning den 17 november 1823, att Hackås sockenmän vägrat anta och avlöna Ovikens sockens antagna examinerade barnmorskan Margareta Norman, måste ofördröjligen förse sig med lagligen examinerad barnaförlosserska och intill dess de försett sig med en sådan, avlöna och nyttja vid Norman barnförlossningen.

Och under tiden skulle inhämtas Hackås sockenmäns yttrande i detta mål.

Sedan sockenmännen, så väl hemmansägare, som torpare sammanträtt i sockenstugan och handlingarna i målet blivit uppläst, blev till deras överläggning och besvarande framställt huruvida de, sedan Ovikens socken därpå ingått, ville antaga och löna barnmorskan Norman eller inte.

Sockenmännen i Hackås gav det enhälliga svaret, att de ingalunda ville avsäga sig barnmorskan emot Kungl. Majt:s vilja och påbud, men så vida hon nu ansågs äga tillräcklig sysselsättning i sitt yrke i Oviken och Myssjö, och emedan hon dessutom såsom boende i Oviken, svårligen och ofta omöjligen kan nyttjas vid barnförlossningar i Hackås på grund av det långa avståndet för den äventyrliga Storsjöns skull.

Därför ansåg man sig inte vara svarande emot ändamålet att antaga Norman, utan yttrade de, att de om en examinerad barnmorskas skyndsamma anskaffande ville ingå i förening med Näs socken, såsom vida bekvämligare, vilket ock på sådan grund blev beviljad vid sista Biskopsvisitation i Oviken.

Och förklarade sockenmännen tillika att intill dess de gemensamt med Näs hunnit förse si med en sådan examinerad barnmorska, de ansåg sig varken borde eller kunna åläggas att avlöna den i Oviken varande barnmorskan, som de ännu vid barnförlossningar icke nyttjat och som de av anförda skäl sällan kunna nyttja.

Hackås sockenstuga den 2 maj 1824.

Kyrkoherde Laurentius Edwalls ansökan finns återgiven och han skriver följande:

”Redan år 1881 då Biskopsvisitationen hölls med Ovikens Pastorats Församlingar gjordes tjenlige och alfvarliga föreställnngar om nödvändigheten för Församlingarne att vara betänkte på att skyndsamt utse och påkosta en tjenlig qvinnperson till Barnmorskekonstens inhämtande i den då varande redan af ålderdom försvagade och mindre pålitligas ställe.

Likaledes gjordes vid Biskopsvisitationen år 1816 nödige föreställningar i samma afseende och sist vid Prostevisitationen år 1820, utan att Församlingarna kunnat förmås att till verkställighet befordra denna vigtiga angelägenhet.

Slutligen blef genom Konungen Höge Befallningshafvandes vise försorg, enligt ordes af den 9 och 22 april år 1822, med anledning af Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente för Barnmorskor af den 25 augusti år 1819, uttryckligen befallit att Barnmorska skulle utses och antagas, hvarföre ock, till hörsammaste åtlydnad deraf, en qvinnsperson vid namn Margaretha Norman valdes till detta yrke, och som derefter på egen bekostnad förvärfvat sig erfordelig och godkänd skicklighet i Barmorskekonsten, men det oaktadt, och ehuru Ovikens Församling ingått uti att betala hälften af den till henne utfästade lönen, hvars hela belop är 100:de RD:r Rsg. årligen, vägrar Hackås Församling att henne såsom Barnnmorska antaga och löna med 25 RD:r Rsg. om året.

Jag har således ansett mig böra detta förhållande inför Konungens Höge Befallningshafvande ödmjukast anmäla, och i lika ödmiukhet anhålla att Hackås socknemän, som enligt närlagda Socknestämmo Protocoll erkänt behofvet af en Barnmorska, men vid justeringen på otillförlitliga och olagliga skäl vägrat underskrift, mtte tillbiudas att ofördröjligen förse sig med lagligen examinerad Barnaförlosserska, och dessutom och intill dess en sådan på socknemännens bekostnad blivit anskaffad, den nu varande behörigen löna och vid det ansvar Kongl. Reglementet utsätter, vid alla barnaförlossningar, så vidt sig göra låter, begagna äfvenledes, får jag ödmjukast underställa Konungens Höga Befallningshafvandes visa ompröfning huruvida icke till befordrande af god ordning nödigt vore, att Församlingarnas sockenskrifvare blefve ålagd att, med stöd af Kongl. Reglementets 10:de §, hvarje fjerdedels år till Konungens Höga Befallningshafvande ingifva förteckningar på alla inom Pastoratet skedde barnaförlossningar, samt hvilka dem förrättat och på hvad sätt de aflupit.

Och ehuru denna skylldighet häldre borde åligga Församlingarnas Klockare, blir den dock härstädes af dem såsom mindre skrifkunnige, och dessutom särdeles i annexorne till åren komne, svår att efterkomma, utan synes den hör på mycket häldre tillhöra sockenskrifvaren som honom äfven i flera andra afseenden tillhörer vaksamhet öfver ordning och sick, och han äfvenledes förut varit anbefald att vid Barnmorskans förskaffande lägge en nitisk och verksam hand, såsom en rättsinnig Embetsman tillkommer, det han ock hittills på sitt sätt gjort.

Oviken den 17 November 1823. Laurentii Edvall, Kyrkoherde.”

Oviken (Z) KI:2 (1822-1859) Bild 400 / sid 22.

Oviken (Z) KI:2 (1822-1859) Bild 450 / sid 26.

Oviken (Z) KI:2 (1822-1859) Bild 470 / sid 28.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com