Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Båtsmansänkan Malin Kristoffersdotter, Nora 1763

De vid urtima tinget i Nora hållen och insänd rannsakning över båtsmansänkan Malin Kristoffersdotter vilken för det hon så slagit sin halvt annat år gamla son, Erik Eriksson, att han därav döden njutit, är av tingsrätten den 23:e juli till dödsstraff dömd.

Och som Malin Kristoffersdotter skall varit stadd i svårmodighet och oroligt tillstånd så har Kgl. HR i anseende till förekomna omständigheter, funnit nödigt emedan landshövdingen och prästerskap hållas i fängelse och vaktmästaren jämte de flera personer som vid bevakningen över henne är tillstädes, infordra de intyg uti vad tillstånd hon nu befinns samt det bevis häröver erhållas, att insända till Kgl. HR.

Stockholm den 21 november 1763.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 850.

Svea Hovrätts utslag på en av Nora häradsrätt ett urtima ting hållen med insänd rannsakning den 23 juli, fällda utslaget över båtsmansänkan, Erik Pryss, Malin Kristoffersdotter ifrån Nordvik vilken för det hon den 20:e juli med flera slag av en klädkavel sitt eget barn om två års ålder livet avhänt, är efter 14 kapitlet 1 § missgärningsbalken dömd att mista högra handen, halshuggas och brännas på bål.

Kgl. HR har av den först inkomna rannsakningen samt ytterligare undersökning om detta måls beskaffenhet blivit underrättad. Prövas väl den av Malin Kristoffersdotter begångna gärning varav den grova beskaffenheten att häradsrätten till sitt fällda utslag över henne av lag haft.

Men eftersom Malin Kristoffersdotter enligt flera vittnens utsagor funnit ej allenast för 20 år sedan till sina sinnen något rörd, utan och sedermera tilltalas med svårmodiga tankar behäftat och således tvivelaktigt är, om och huruvida Malin Kristoffersdotter hos vilken dagarna förut innan gärningen skedde i anledning av erhållen kunskap om sin mans död, hennes förra sinnessvaghet åter börjat sig visa och mer tilltagit, varit den stund berörda grova gärning av henne verkställdes, sina sinnens rätta bruk, mäktig eller inte.

Fördenskull i detta mål ankom nådiga rescript av den 12:e april finner Kgl. HR det Malin Kristoffersdotter som likväl alldeles avvita ej är, att anse för sitt brott, avstraffas med 30 par ris, 3 slag av paret och därefter till Stockholm försändas att på Tukthuset i all sin övriga livstid att hållas i arbete.

Stockholm den 24 maj 1764.

Vad kroppsplikten angår och låter Malin Kristoffersdotter under säker bevakning sedan föras till landskansliet att vidare fortskaffas till Stockholm med fångskjuts. Landskansliet i Sundsvall den 1 juni 1764.

År 1764 den 16 juni uti min och fleras närvaro, undergick Malin Kristoffersdotter, det henne uti föregående SH utslag ådömda kroppsstraff med 30 par ris, 3 slag av paret, vilket på det allvarsammaste verkställas i Skullersta och Nora socken som betygas under ämbetets ed och plikt. J. Sandström.

Sedan Malin blivit med ris avstraffad är hon sänd till Stockholm och originalet till Kgl. Slottskansliet den 27 juni.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 1800.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com