Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Elias Eriksson, Nora 1728

En insänd rannsakning över bonden Elias Eriksson ifrån Gavvik som blivit angiven att då Kgl Majt:s höga order åberopades, har om dem uti skymfliga ord utbrustit, vilket mål i förmåga av 20 § uti 1615 års Rättegångsprocess är underställt Kgl Hovrättens omprövande.

Ehuruväl Jon Olofsson ifrån Lunde [Gudmundrå] på dess avlagda ed vittnat, det Elias Eriksson hos Jon Olofsson i Veda [Högsjö] under någon tvist och ordväxling med en båtsman om dess rättighet, har därvid om Konungens och kaptens order, varefter båtsman påstått sig bör njuta dess underhåll, brukat straffbara och förklenliga ord.

Dock likväl och emedan fem andra i detta mål edligen avhörda personer intygat att de ej hört vid det tillfället Konungens order nesligen omtalas av Elias Eriksson, utan endas att av honom fällda skymfliga utlåtelsen varit lämpad, och således det enda Elias Eriksson graverade vittnesberättelse i anseende till en sådan skiljaktighet ifrån de övriga vittnesutsagorna icke kan anses för bindande emot Elias Erikssons förnekande.

Fördenskull prövar Kgl Hovrätten skäligt att befria Elias Eriksson ifrån det emot honom angivna förgripliga tal om Kgl Majt:s höga order.

Dock som han till kapten Fegerstråles förklaring fällt håniska och mycket oanständiga ord, så skall han därför plikta med 8 dagars fängelse med vatten och bröd och inför Tingsrätten göra kaptenen offentlig avbön.

Stockholm den 3 december 1728.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild 210.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com