Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Sven Halvarsson, Älvros 1801

Till Häradsrätten hade bonden Sven Halvarsson från Remmen insänt en synebeskrivning enligt följande innehåll:

”Anno 1801 den 9 Juni, woro underskrefne kallade af kyrkowärden Swen Halfwardson i Remmen, och Elfros socken, att syna något uppodlingsland.

Tå Terminen derom är socknemännerne kundgord i socknestugan den 25 sistledne Maij, men icke är ännu någre påminnelser ther emot gorde.

Och tilgångs landet är af ganska ringa wärde, som här effter anteknat är.

1:o Wid pas en och en half mil söder om byn Remmen wid Elfwen Wåxan, nerdom o bärget Kluckan, är et litet stycke på hwardera sidan om Elfwen, tjockt med skog bewäxt, och stenig Jordmon, som kunde med nog drygt arbete, upprödjas till ett las slått, som syntes at thet utom andras skada och mehn skie kunde, så wida inga slåtter äro ther nära intill, icke eller något mera tilgåmgsland än thet omnämda stycket.

2:o Ett litet stycke wid den så kallade Digerbäcken, En fiärdedels mil söder om byn tjockt med skog öfwerwäxen, och icke större widd än at thet kan upprödjas till twå tredjedels las slått.

Hwilket stycke är nödigt at omhängna om thet skall icke af Boskapen blifwa afbetad.

3:o Ett stycke åkerjord, östan före täckten, hwarest han har en lite täppa som redan börjat uppodlas till åker, och på norra, och wästra sidan om denne täppa är thet begärte tilgångslandet, som kan blifwa, tilika med thet som inhängnaden är, tre fiärdedels tunland, intill thet stycket som hans granne Pär Olofson nu helt nyligen inhängnat.

Och med ödmiukaste underställande till then wälloflige Härads Rätten, om icke denne Jord äga får nyttjas utan skatt och tjonde afgifft på tjo eller tålf års tid.

Det sålunda är funnit som anteknat är, betygas Remmen den 10 Juni 1801.

Olof Dufwenberg [sign.],

Jon Halfwardson [sign.] i Öfwerberg,

Staffan Jönsson [sign.]  Elfros.

Synemännen besannade innehållet därav varefter resolverades att efter åstundan blir synebeskrivningen uti Häradsrättens dombok införd, till säkerhet som lag medgiver, och lämnar den underrättelse att i händelse Sven Halvarsson yrkar frihet från Kronotiondeavgift av odlingen, må han hos Konungens Befallningshavande föredra sin ansökan.

Svegs tingslag den 26 juni 1801, § 55.

Svegs tingslags häradsrätt (Z) AIa:22 (1801-1802) Bild 910 / sid 76.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com