Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bönderna Jonas Pålsson och Erik Jonsson, Brunflo 1842

Stadsfiskalen Sunding hade stämt bönderna Jonas Pålsson i Optand och Erik Jonsson i Tand, för det de den 16 januari i Östersund under pågående marknad överfallit bonden Jon Jonsson Äng från Häggen i Oviken med hugg och slag så att blodviten uppstod.

Genom Brunflo Häradsrätts utslag den 30 april, utan avseende till klagandens invändning, att med målets avslutande måste anstå intill dess förrymda drängen Olof Olofsson, vilken uppgetts ha varit delaktig i gärningen, blivit instämd och rannsakat.

Stadsfiskalen var övertygad om att de hade överfallit Jon Jonsson och under åberopade av 7 kap. 6 § Missgärningsbalken, 21 kap. 7 §, 35 kap. 1 och 2 §§, 39 och 61 kap. 1 § av samma balk, fällt dem till vardera böter.

10 daler för bruten marknadsfrid, 40 daler ör bruten gatufrid, 21 större och mindre blånader samt skrubbsår på ansikte, ögon och hals 42 daler samt 10 daler för ett sår genom stickning snett över hjässbenet utan avhugg eller benlossning.

Tillsammans 34 Riksdaler Banco, varförutan Jonas Pålsson och Erik Jonsson förpliktades att vilkendera av dem som kunde gälda för sveda och värk till Jon Jonsson 50 Riksdaler, för läkarlön 20 Riksdaler, för tidsspillan, förlusten genom åsidosatt tillsyn vid hemmansbruket och övriga angelägenheter samt kostnader under sjukdomen 100 Riksdaler, även rättegångskostnad 26 Riksdaler 32 skilling Banco.

Resolverades att ovanberörda besvär kommuniceras stadsfiskalen Sunding och bonden Jon Jonsson Äng, att förklara sig inom 3 veckor efter erhållen del, vid 10 daler silvermynt vite för den enskilde parten.

Det åligger klagandena att uttaga handlingarna och tillställa dem vederparterna och bevis därom till Kungl. Hovrätten inom 90 dagar räknat ifrån den 24 innevarande månad att överklaga utslaget.

Stockholm den 10 oktober 1842.

Svea Hovrätt, Konceptprotokoll, SE/RA/420422/01/A I b 2/6 (1815-1857), bildid: 40006296_00279.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com