Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dragonen Olof Gullberg och hans hustru Elin Olofsdotter, Berg 1765

Svea HR:s utslag av Bergs tingslags fällda utslag av den 25 november över dragonen Olof Gullberg och hans hustru Elin Olofsdotter från Västeråsen, vilka genom oaktsamhet med eld, varit vållande till att fyra av deras barn uti en lada under höbärgning i augusti kvävdes av rök.

Därför har tingsrätten dömt, enligt av 28 kapitlet, 1 § och 30 kapitlet 1 § missgärningsbalken, Gullberg och hans hustru var för sig att erlägga halv mansbot 150 daler silvermynt eller i brist därav, plikta med 14 dagars fängelse på vatten och bröd, och dessutom i Bergs kyrka undergå en söndag uppenbar kyrkoplikt.

Kgl. HR har låtit sig underrättats om detta måls beskaffenhet och funnit, att då dragonen Gullberg och hans hustru Elin Olofsdotter med fyra av sina barn, alla under 12 år, i början av augusti, begett sig till en avsides belägen slåtta uti skogen ifrån deras hem eller torpet Västeråsen.

Gullberg och hans hustru och deras barn hade efter den brukliga sed i Jämtland, nyslaget eller rått gräs övernattat intill den under väggen av ängsladan, samt vid dörren eller öppningen till in- och utgången där de upptagit någon del av golvet och på jorden tänt en så kallad stockeld för matredningar och i synnerhet på det flugor och mygg som annars åstadkommer olägenhet skulle med röken utestängas.

I vilket avseende morgonen därpå, innan Gullberg och hustrun vid ladan började arbeta, hon i uppsåt att befordra rolig vila och sömn för barnen, vilka i övrigt det yngsta barnet på åtta månader hindrade henne ifrån bärningen, sett efter elden och bränderna.

Men densamma ändå någon stund därefter tänt först någon stock i golvet samt sedan i väggen vid dörren, fastän Gullberg och hustrun genast på äldsta barnets anropande, sprungit till ladan och vid ankomsten var alla vid liv.

Gullberg och hans hustru kunde inte gå in i ladan för röken efter elden vid dörren eller så hastigt riva av taket och därigenom lyfta ur barnen, att de dessförinnan hade blivit kvävd av röken.

Fördenskull och medan Gullberg och hans hustru således utan vilja och uppsåt samt inte så mycket av grovt förseende och vårdslöshet med elden, som inte varit vållande fast mera av olycka och vådlig händelse till sina fyra barns död.

Därför prövar Kgl. HR i förmåga av 29 kapitlet missgärningsbalken det skall Olof Gullberg och Elin Olofsdotter, gemensamt för vardera av sina omkomna barn erlägga vådabot 20 daler tillsammans 80 dalers silvermynt, vilka de döda barnens nu levande syskon komma att tillfalla.

Stockholm den 13 december 1765.

Då dragon Olof Gullberg och dess hustru Elin Olofsdotter enligt föregående Kgl. Majt:s och Svea HR:s utslag ådömde och av dem gemensamt betalt 80 daler silvermynt, har undertecknad på faderns anmodan för de döda barnens nu levande enda syster, omyndiga flickan Maria Olofsdotter om 12 år, emottagit till vårdande och förvar under dess omyndiga år, som kvitteras Berg den 4 maj 1766.

Bevittnas av Göran Schyllberg, kronolänsman, Jöns Olofsson i Österåsen, Johan Karlsson i Bergsbyn och Olof Eriksson i Bergsviken, nämndemän.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:2 bild 290.

Fotnot:

Om den tragiska händelsen kan man läsa i Bergs sockens dödbok: [Begravdes] Den 25 aug. wid Åsen capell 4 samsyskon neml. unga pigan Maret Olsdr är gammal 10 år 10 månader. Pilten Olof Olofsson 6 år. Jon Olsson 3 ½ år. Pål Olofsson 7 månader.

Desse 4 menlösa barn omkommo uti eldsvåda som igenom moderns h: Elin Olofsdotters oförsigtighet och eldens vårdslösa handterande, i så åtto at hon hade gjordt eld uti en gammal hölada i skogen, gick sedan ifrån dem bittida om mårgonen medan barnen sof tå elden kom i lös uti det torra sängefodret och taket, samt fick så hastigt öfvermagt, at de arma barnen intet kundde räddas för än de voro förbrände som svarta brandar.

Fadren är Dragonen Olof Gullberg som för än modren var ute på ängen och således mindre vållande til denna branden och bedröfveliga händelsen.

Berg (Z) C:2 (1739-1774) Bild 2410 / sid 472.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com