Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hustru Emma Kristina Johansson, Hudiksvall 1880

”Omensklig styfmoder”

Från Hudiks­vall skrives: För grov misshandel å ett barn hade, efter angivelse, kronolänsmannen A. Th. Berglöf åtalat såväl häktade Emma Kristina Johansson som ock hennes på fri fot varande man, brädgårdsarbetaren A. Johansson, vilka haft sin bostad uti en a kasernbyggnaderna å Håsta udde, och framgick under rannsakningen vid urtima tinget den 19 d:s följande upprörande om­ständigheter:

Gossen Anders Oscar, 7 år gammal, son till nämnde Johansson i hans första gifte, hade, efter att fadern blivit för andra gån­gen gift med nämnda, för stöld straffade Emma Kristina, fått såsom en liten martyr framlevat sin sorgliga tillvaro i hemmet, utsatt för oupphörligt grym och omänsklig behandling, synnerligast och huvudsakligast av styvmodern, därvid litet mat och ständigt stryk var barnets lott.

Fadern, som, fastän medbrottsling i denna hjärtlösa behandling, likväl tycktes, då bättre känslor hos honom gjorde sig gällande, inse det hjärtlösa i sitt handlingssätt, hade till skydd för styvmoderns misshandlingar och egen överilad delaktighet däri bortackor­derat barnet på landet hos ett folk i Rå.

Men de 2 kr. i veckan, som skulle utbetalas för barnet, ansåg fadern bli honom för dryga, varför gossen sistlidne höst togs hem och har sedan dess varit underkastad en ständig misshandel, som väckte gran­nars uppmärksamhet och deltagande samt slutligen föranledde en välvillig persons angivelse om förhållandet till kronolänsmannen Berglöf.

Sju vittnen hördes, som alla sammanstämmande intygade denna miss­handel, och däribland även att barnet, som undersökts, varit översållat på sin lilla kropp med sår, blånader och knölar efter slag.

En läderpiska, som från fadern tagen förevisades inför rätten, befanns vara ett av dessa grymt uttänkta pinoredskap, som i forna tider uppfunnits och då begagnades såsom pinoredskap för de arma hästar som fallit i hästskojarhänder. Piskan hade i ”tjockändan” en ”kluns”, efter vilken på­tagliga märken fanns på barnets kropp.

Att i detalj höra vittnesberättelserna var i sanning upprörande. Det folk, hos hvilket gossen varit i Rå inackorderad, hade för hr Berglöf uppgett att det varit ett snällt och av dem anhållet barn.

Efter angivelsen har gossen åter blivit bortackorderad på landet, genom vilkens försorg upplystes ej, men väl att en sådan åtgärd varit nödvändig, emedan han under sitt senaste hemmavarande blivit så förskrämd att så­väl åklagaren som vittnen ansåg honom blivit ”virrig”.

Hustru Johansson, 26 år, var även åta­lad för stöld till mindre värde, vilken hon erkände. Målet uppsköts.

Sundsvalls Tidning den 3 juli 1880.


För grov misshandel å ett barn ävensom för stöld tilltalade hustrun, numera änkan Emma Kristina Johansson infördes åter inför rätten och fick denna dag sin dom, som lydde för tredje resan stöld på ett år och sex månader, men kunde för misshandel, såsom ej tillfullo bevisad, icke till saken fällas.

Hon var ännu i okunnighet om det hemska slut hennes man givit sitt liv; men dock tycktes hennes tårar visa att hon bittert kände det olyckliga i sin belägenhet.

Då hon hade, som redan är tidningens läsare bekant, ett litet dibarn vid sitt bröst i fängelset, fann vederbörande lämpligast att för henne ej yppa mannens död eller dödssätt.

Hon förklarade sig nöjd med utslaget.

Sundsvalls Tidning den 13 juli 1880.

Fotnot: Emma Kristina Johansdotter född den 5 december 1854 i Grebo, Östergötland och gift den 22 december 1879 och var havande vid vigseln och den 2 februari 1880 föddes Selma Allhelga.

Hudiksvall (X) AI:18b (1871-1881) Bild 305 / sid 299.

Se Brädgårdsarbetaren Anders Johansson, Hudiksvall 1880.

Omgift den 15 januari 1881 med banvakten i Hälsingtuna, sen. Härnösands domkyrkoförsamling, Lars Göran Svedberg, född 1852 i Hälsingtuna, död den 5 mars 1912 i Härnösand.

I äktenskapet föds Per Emil Georg (1882) och Signe Kristina (1896). Hon blir sedermera blind och sinnessjuk och avlider den 26 juni 1938 i samma stad.

Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIa:17e (1891-1900) Bild 220 / sid 209.

Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIIaa:6 (1910-1943) Bild 2400 / sid 536.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com