Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Landbonden Jon ”Kus-Jon” Jonsson, Delsbo 1906

Rannsakning hölls i fredags af­ton inför Delsbo och Bjuråkers hä­radsrätt å kronohäktet i Hudiksvall med för lönnbränning m. m. häktade landbonden Jon Jonsson i Ängebo och hans hustru Karin Persdotter samt deras söner Jonas och Per.

Som förut meddelats ha samtliga de häktade vid polisförhöret den 30 sistl. december inför stadsfiskal Arvidsson erkänt att de under en längre tidsföljd gjort sig skyldiga till lönnbränning.

Vid förnyat för­hör å kronohäktet sistlidne lördag hade de häktade erkänt att lönnbrän­ning ägt rum sista gången i mitten av november månad sistlidet år, då den vunna spritmängden utgjort 6 liter, ävensom att nästföregående bränning skett i mitten av nov. 1904, då jämväl några liter sprit utbränts.

Vidare hade Per Jonsson vidgått att han onsdagen den 20 sistlidne de­cember till bondsonen Augustin Jonsson i Ängebo – en av deltagar­na i det samma dag på kvällen mot Lors Jonsson Brandt i Norrhavra förövade mordförsöket – utlånat en liter hembränt brännvin.

I ut­byte hade denne någon dag senare lämnat Per en liter destillerat brännvin. På liknande sätt hade återlämningar i regeln tillgått vid de tillfällen då Kusens lånat ut hembränt brännvin. Utlåningsaffären hade huvudsakligen skötts av pojkarna.

Som vittne hördes bonden Nils Jönsson i Ede, som upplyste att han åtskilliga gånger av än den ena och än den andra av sönerna bytt sig till hembränt brännvin, senast av Jonas, till vilken han lämnat en hare i utbyte.

Vidare berättade vittnet att han sedan lång tid till­baka rätt ofta blivit bjuden på dylikt brännvin hos Kusens. Det hade varit rätt allmänt bekant att där brändes brännvin.

Åklagaren, som överlämnade må­let, yrkade ansvar å samtliga de tilltalade var för sig för lönnbrän­ning under de två senaste åren en­ligt k. förordningen den 8 juli 1887, samt att den eller de av dem som det förmår måtte förpliktas erläg­ga lagstadgad tillverkningsskatt med tillhopa 3510 kr.

Dessutom yrkades att sönerna var för sig måtte ådömas att för olaga brännvinshandel utgiva försäljningsavgift med 56 kr. 25 öre, ävensom att all den beslagtagna attiraljen måtte förklaras förbruten. De tilltalade hade intet att in­vända mot yrkandena.

Stadsfiskal Arvidsson upplyste att han vidtagit häktningen av famil­jen Jonsson jämväl i anledning av en i Ängebo under maj månad för­ra året begången brännvinsstöld, därvid ur ett arrendatorn Magnus Nilssons i Brännbo tillhörigt åkdon tillgripits ett par brännvinskag­gar.

Åklagaren hade skälig anledning misstänka att familjen Jonsson, särskilt sonen Jonas, för denna stöld. Men tid till utredning av denna sak hade hittills saknats, varför åklagaren för närvarande icke förde ta­lan angående densamma.

Rätten avkunnade i lördags utslag. Jon Jonsson d. ä. dömdes för lönnbränning till två månaders fängel­se och att utgiva tillverknings­skatt med 3510 kr. (Motsvarar 219 320 mätt med dagens konsumentprisindex)

Hustrun och sönerna frikändes från ansvar ifrå­ga om lönnbränning samt hustru Jonsson och sonen Per jämväl ifrå­ga om byteshandel. För sistnämnda förbrytelse fälldes sonen Jonas att böta 45 kr. samt ålades att utgi­va lagstadgad försäljningsavgift med 56 kr. 25 öre. Attiraljen förklarades förbruten.

Hudiksvalls Nyheter den 22 januari 1906.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com