Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Poststationsföreståndaren Anders Åsell, Föllinge 1902

På anmälan av postkontoret härstädes har av länsman Eric Nilsson i Föllinge häktats och till länsfängelset införpassats poststationsföreståndaren i Lillholmsjö, Föllinge, skrädda­re Anders Andersson Åsell.

Åsell, bland annat erkänt, att han en tid undanhållit tvenne penningbelopp, ett å 20 kr., som per postanvisning ankommit till lärarinnan Beda Andersson i Lillholmsjö. Adressaten hade dock sent omsider fått ut­kvittera beloppen.

Gästgivare J. Gabrielsson i Lillholmsjö ha­de den 3 juni inlämnat en postanvisning, ställd till J. L. Lundberg & C:o i Stockholm och lydande å kr. 70:50. Av dessa medel avsändes kr. 7:50; övriga 63 kr. har Åsell tillgripit och förskingrat.

Av handlande J. M. Andersson i Stora Holm hade den 20 juli inlämnats en med sigill värdeförsändelse å 148 kr., ställd till P. Åberg & C:o i Gävle.

Denna försändelse hade blivit kvarglömd över en postdag, varefter A. öppnat försändelsen och uttagit medlen, som han för egna affärer använde tills den 1 dennes, då han avsände brevet med 148 kr.

Han hade dock använt ett nytt kuvert och själv skrivit utanskriften samt sigillerat brevet med ograverat sigill. Dessutom hade brevet oriktigt avstämplats med siffrorna 20 juli.

Vidare hade han förskingrat beloppet å en postanvisning till J. Göransson i Lillholmsjö. kr. 92:06. Därefter hade han å kvittot för­falskat adressatens namn och återsänt post­anvisningen till postkontoret i Östersund.

Vid av t. f. kontrollören vid postinspektionen i norra distriktet A. F. Wallin företagen inventering upptäcktes en brist i postmedel av kr. 45:75 och i sparbanksmedel 2 kr.

Vid reklamation av den sist omnämnda post­anvisningen har uppgivits att tre stycken av J. Göransson till inspektor A. Fogelberg i Ånge avsända brev icke kommit adressaten till­handa.

Åsell förklarade sig emellertid ej ha undanhållit desamma.

Åsell är född 1872 samt gift och fader till två minderåriga barn. Han har förestått poststation i Lillholmsjö sedan den 1 juli 1901.

Jämtlandsposten den 19 november 1902.

 

Vid fortsatt rannsakning, bestyrkte Åsell sin bekännelse han hade angett till länsman E. Nilsson. Utom de belopp som han vid förhöret erkände sig ha förskingrat, erkände han även att ha tillgripit ytterligare tre postanvisningar på tillsammans 50 kr och 70 öre, nämligen en inlämnad av G. A. Andersson i Storholmsjö och adresserad till Dramatiska teaterns lotteri på 10 kr.

En inlämnad av O. Andersson i Storholmsjö och adresserad till Henrikssons tekniska fabrik i Örebro samt en från O. Olsson i Toppen, Storholmsjö till J. O. Lycke, Ytterån på 20 kr.

Vid fortsatta rannsakningen den 4 december framkom att han även hade tillgripit en assureras försändelse på 224 kr, adresserad till förrådsförvaltaren vid artilleriet i staden, A. Möllersvärd.

Målsägandena yrkade ansvar på Åsell, dels för förskingring, dels för öppnande av till posten inlämnade försändelser och dels för namnförfalskning och postverkets ombud yrkar att han skall ådömas ersättningsskyldighet.

224 kr för nyssnämnda assurerade försändelse och kr 213:71 som Åsell förskingrat och vilket belopp postverket är skyldig utbetala så snart kvitton uppvisas.

Åklagaren hade intet ansvarsyrkande.

Bittert gråtande anhöll den häktade om lindrigast möjliga dom, enär orsaken till falsarierna vore att han kommit på obestånd därigenom att han förlorat 380 kr på borgen åt sin nu döde fader, vilket han även lånat 100 kr kontant som han ej återfått.

Dessutom är hans hustru mycket sjuklig.

Jämtlandsposten den 28 november 1902.

Anders Andersson Åsell. Källa: Kriminalpolisen i Malmö (M) FIa:19c (1906) Bild 70 / sid 64.

Utslag av Svea Hovrätt den 28 maj 1903, dömdes Åsell till 4 år, 6 månader och 4 dagars fängelse och sändes till Långholmen. Frigiven den 1 september 1906 med pass hem till Föllinge.

Kriminalpolisen i Malmö (M) FIa:19c (1906) Bild 70 / sid 64.

Centralfängelset Långholmen (A, AB) DIIIaa:27 (1902-1906) Bild 980 / sid 8183.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com