Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Ryska härjningar”

Ang. ryska härjningarna i Hälsingland, 1719

”Jag måste med ängslan och tåhrar migh Högel. Beklaga öfwer denna allmoge, som icke willia gå effter orders söder uth, utan sättia sig aldeles deremot, ehuru iag min högsta flit och winning giort, det alle…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com